O nás

MOTTO: „ Děti, hra a příroda, štěstí, radost, pohoda.“

MŠ funguje od roku 2003 jako právní subjekt, příspěvková organizace.

Název školského zařízení: Mateřská škola Radomyšl, okres Strakonice

Adresa: Školní 164, Radomyšl 387 31

Celková kapacita MŠ:

 • pracoviště Školní 164 – kapacita 105 míst
 • odloučené pracoviště Školní 187 – kapacita 35 míst

 

Filozofie MŠ

 • Náš záměr vytvářet přátelské a bezpečné prostředí je důležitým předpokladem proto, aby se děti v mateřské škole cítily spokojené a chodily do ní rády.
 • Všechno co dítě v mateřské škole prožívá, ovlivňuje a formuje jeho osobnost a jeho postoje  k sobě samému, druhým lidem i svému okolí.
 • Naučit se zvládat životní situace, řešit problémy, vážit si lidských hodnot, chovat se vstřícně a přátelsky, naučit se spolupracovat a žít společně je úkolem, který bude dítě provázet celý život.
 • Společné soužití nás vede k potřebě vytvoření společných pravidel a také klade velký důraz na způsob komunikace.
 • Prostředí v dnešní době vede děti spíše k pasivní komunikaci. Rozvoj jazykových a komunikačních schopností a dovedností dětí vnímáme jako velmi důležitý prvek socializace dítěte, a proto zařazujeme do každodenního režimu dne logopedické chvilky, které jsou zastřešeny logopedickým integrovaným programem „ Mele, mele, mlýnek pusy“. V mateřské škole probíhá i individuální logopedická prevence.
 • V duchu knihy „ Respektuj a buď respektován.“ se snažíme rozvíjet komunikační dovednosti dětí na úrovni pozitivní komunikace.
 • Důležitým směrem, který preferujeme je zdravý životní styl, péče o vlastní tělo, význam pohybových aktivit a zdravá výživa. Do obsahu vzdělávání MŠ jsou zařazeny zdravotně preventivní programy- Zdraví dětem, Zdravá pětka, plavecký výcvik a u předškoláků čištění zoubků po obědě.
 • Využíváme zahradu mateřské školy k pohybovým aktivitám, činnostem a hrám. Často využíváme i hřiště a volnočasový areál v těsné blízkosti ZŠ. Od školního roku 2018/19 máme k dispozici i nový atletický ovál vybudovaný na hřišti za základní školou.
 • Prostředí, kterým je MŠ obklopena nám dává možnost trávit čas v přírodě. Učit se, vnímat, pozorovat, experimentovat, ale i chránit, starat se, pomáhat a uklízet.
 • Enviromentální výchova prolíná naším doplňkovým programem „ Putování se sluníčkem“ a projektem „Naše jablůňka“
 • Ve třídách máme koše na třídění papíru a plastů.
 • Aktualizujeme ekologickou nástěnku, jsme členy ekologické organizace Mrkvička a spolupracujeme se sdružením Klíček Radomyšl.
 • Do činnostní nabídky jsme zařadili práci s keramickou hlínou.
 • Na zahradě mateřské školy pečujeme o bylinkovou zahrádku.
 • Seznamujeme děti s lidovými pranostikami a některými ekologicky významnými dny jako např. Den zvířat, Den stromů, Den Země nebo Den vody.
 • Na zahradě mateřské školy společně pečujeme o dvě morčata a králíčka.
 • Sbíráme kaštany a žaludy pro zvířátka do obory v Sedlici, spolupracujeme s útulkem pro psy ve Strakonicích.

Naše cíle

 • aby se děti u nás cítily dobře, bezpečně, chodily do naší mateřské školy rády
 • aby se naučily spolupracovat, mít radost ze společné činnosti
 • abychom úzce spolupracovali s rodiči, vytvořili prostředí vzájemné spolupráce, důvěry a otevřenosti
 • aby děti měly dostatek pestrých a zajímavých činností
 • abychom děti vedly k samostatnosti, rozvíjeli zdravé sebevědomí
 • abychom respektovali zájmy a potřeby dětí
 • uplatňujeme osobnostní a individuální přístup
 • abychom rozvíjeli jazykové a komunikační dovednosti dětí
 • aby získané kompetence umožnily dětem úspěšný start do základního vzdělávání
 • abychom seznamovaly děti s kulturním prostředím, ve kterém žijí – zvyky, tradice
 • aby děti měly možnost seznámit se s výtvarným, dramatickým a hudebním uměním
 • aby se děti seznamovaly se zdravým životním stylem
 • aby děti měly dostatek pohybu
 • abychom vytvářely u dětí vztah k přírodě, vztah k životnímu prostředí
 • abychom děti seznamovaly s bezpečným chováním vůči sobě i druhým

Cesta k  naplnění cílů

 • budeme vytvářet příjemné prostředí s pestrou nabídkou činností, v nichž budou naplňovány a uspokojovány potřeby dětí
 • budeme preferovat metody prožitkového a u starších dětí kooperativního učení   kladnou motivací, oceněním, povzbuzením, možností volby, budeme posilovat sebevědomí dětí
 • budeme podporovat zvídavost dětí, potřebu objevovat, experimentovat, učit se
 • snažíme se o vyváženost spontánních a řízených aktivit
 • didaktický styl vzdělávání zakládáme na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte
 • pro zpětnou vazbu budeme využívat komunitní kruh
 • budeme upevňovat dětská přátelství, ohleduplné a vstřícné vztahy mezi dětmi
 • poskytneme dětem možnost spoluúčasti na rozhodování na základě společně stanovených třídních pravidel
 • v denním kontaktu s rodiči si budeme předávat informace o dětech (citlivost, pomoc, jen vyžádané rady)
 • budeme dětem umožňovat rozvíjení jejich zájmů formou nabídky zájmových aktivit
 • budeme hodnotit pravidelně svou práci a využívat zpětné vazby
 • budeme dětem umožňovat setkání s dramatickým, literárním, výtvarným a hudebním uměním formou pravidelných divadelních vystoupení v naší mateřské škole

Myšlenky, které nám mají stále co říct

„Vzdělávání je pro děti činností přirozenou a pro pedagoga činností cílevědomou.“

Jádro vzdělávání neleží v řízených činnostech, ale ve všem, co dítě v mateřské škole prožívá.“

Hlavními prostředky vzdělávání jsou činnosti a vzory.“

Děti si odnášejí kompetence – ne splněné úkoly“.

Ve středu zájmu je vždy dítě, jeho potřeby, zájmy a prožitky.“